Klachten reglement

Bedrijfsnaam: Buro voor Loopbaancoaching
Contactpersoon: Marga Strubbe
Adres:

Trasmolenlaan 5
3447 GZ Woerden

Registratie Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30199195

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Buro voor Loopbaancoaching dat het volgende klachtenreglement van toepassing is:

Klacht: een door de klager ervaren probleem met betrekking tot het handelen of nalaten van de coach in het kader van de coachingrelatie of met betrekking tot een daaruit voortvloeiend financieel geschil met de coach.

  • De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Buro voor Loopbaancoaching worden ingediend.
  • De klager dient een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht te ontvangen binnen twee weken na ontvangst van de klacht. In deze bevestiging dienen minimaal te zijn opgenomen de datum waarop de gedragingen en/ of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft, hebben plaatsgevonden, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
  • De klacht hoeft niet in behandeling genomen te worden indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
  • Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
  • De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die geen getuige is geweest van de gedraging en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft. Deze persoon is dhr. Mr. A. Bolderdijk uit Kamerik.
  • Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. Van deze bijeenkomsten dienen schriftelijke verslagen opgemaakt te worden. Deze verslagen worden gestuurd naar zowel de klager als aan diegene waarop de klacht betrekking heeft.
  • De klacht dient binnen een periode van zes weken na indiening te worden afgehandeld. In overleg met de klager is verlenging van deze termijn mogelijk.
  • De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen naar aanleiding van het klachtenonderzoek evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of ondernomen worden.
  • Wanneer de klacht via bovenstaande procedure niet kan worden opgelost/afgehandeld, zal deze worden voorgelegd aan de NOLOC, volgens de klachtenprocedure van de NOLOC (www. NOLOC.nl).

Buro voor Loopbaancoaching draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

Woerden, september 2014

Volg ons online

Wij zijn ook online te vinden, zodat u altijd op de hoogte blijft van onze activiteiten!